תנאי שימוש למשתמש עסקי

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנטwww.uniqoin.global  (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת

UNIQOIN GLOBAL LTD (להלן: "החברה").

1.              השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים")  לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.

2.              בשימוש באתר זה, המשתמש מאשר את הסכמתו לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של אתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן המשתמש מאשר כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.

3.              החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.

4.              החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את פרסום התכנים המפורסמים באתר כפי שיפורט להלן, כולם או חלקם ו/או לשנות את התכנים ו/או להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, כולו או חלקו.

5.              השימוש באתר מותר למטרות של המשתמש בלבד ואין לבצע באתר ו/או בתכנים כהגדרתם להלן,  כל שימוש שאינו מפורט בתנאי שימוש אלה.

6.              תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

7.              כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

8.              רשאים לעשות שימוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

9.              המשתמש מאשר לחברה לבצע כל בדיקה שנחוצה לדעת החברה כדי לאמת את הזהות של המשתמש ובין היתר אך לא רק לבקש פרטים נוספים מהמשתמש או אימות הפרטים של המשתמש מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.

10.          כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

הרישום לאתר

11.          הרישום לאתר מתבצע באופן אותו תקבע החברה, באמצעות מסירת דואר אלקטרוני, שם חברה/עסק, ח.פ/ מספר העסק, מספר מע"מ במידת הצורך, מיקום החברה/העסק, מספר הטלפון, סיסמא, עוד. עם סיום הליך הרישום, החברה תשלח למשתמש אישור כי ההרשמה הסתיימה בהצלחה.

12.          עם סיום ההרשמה המשתמש יפתח פרופיל של המשתמש באתר (להלן: "פרופיל המשתמש").

13.          המשתמש יהא רשאי לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית.

השירותים באתר

1.              פרסום של תכנים באתר בקשר עם מוצרים ו/או שירותים של המשתמש (להלן: "התכנים").

2.              הגדרת מאפיינים של לקוחות באתר אשר יהיו רשאים לצפות בתכנים לרבות אך לא רק מי מעוניין לצפות בכנים ולהרוויח (להלן: "לקוחות").

3.              צפייה בנתונים שוטפים אודות לקוחות באתר אשר צפו בתכנים של המשתמש וכן צפייה בדירוגים וחוות דעת שפרסמו הלקוחות בקשר עם התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים של המשתמש (להלן: "מידע שוטף") .

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

4.              כל הפרטים שהוא מעביר לחברה הם נכונים, אמתיים ומדויקים.

5.              הוא יעלה לאתר תכנים בהתאם להוראות כל דין כפי שיהא מעת לעת. ואחראי להנגיש את התכנים לאנשים עם מוגבלויות.

6.              הוא לא יעלה לאתר תכנים בניגוד להוראות כל דין ו/או מהסוג הבא:

6.1.                  כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;

6.2.                  כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור;

6.3.                  כל חומר פורנוגרפי, גס, ארוטי או בעל אופי מיני;

6.4.                  כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.5.                   כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications),  וכיו"ב;

6.6.                  כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

6.7.                  כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;

6.8.                  כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

6.9.                  כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, משמיץ, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי או כל חומר העלול לעורר התנגדות;

6.10.              כל חומר העלול להטעות צרכן;

6.11.              כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

6.12.              כל חומר הפוגע בביטחון המדינה ו/או הנוגע לפעילות בלתי חוקית לרבות אך לא רק פעילות טרור ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין.

7.              הוא לא יעשה באתר כל שימוש העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולשימוש שלו באתר.

8.              הוא לא יקדם באמצעות האתר כל מידע שהוא בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פרמידה" או כל מידע מסוג דומה.

9.              הוא לא ייצור קישורים או היפר קישורים אל האתר מאתרים אחרים.

10.          הוא לא יפעיל או יאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

11.          הוא ידרג בתי עסק או יפרסם חוות דעת בקשר עם בתי עסק בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.

12.          הוא מאשר כי כל הפרטים של המשתמש באתר לרבות כל התכנים, הדירוגים, חוות הדעת וכל מידע אחר שהמשתמש מפרסם באתר אינו מידע אישי ואינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי.

13.          הוא מאשר לחברה לפרסם את התכנים, את חוות הדעת והדירוגים שהוא יעלה לאתר, וכן מעניק לחברה רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים של המשתמש, בחוות הדעת והדירוגים, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.

14.          הוא מאשר לחברה בכל עת לערוך את חוות הדעת ואת הדירוגים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה והוא מוותר על כל  טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

15.          הוא לא מפר זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו הקשורות במישרין או בעקיפין לתכנים, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו והוא לא משתמש ללא רשות ו/או שלא כדין בזכויות של צד שלישי כלשהו.

16.          הוא לא יעשה באתר כל שימוש העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולשימוש שלו באתר. כמוכן, המשתמש מתחייב שלא לקדם באמצעות האתר כל מידע שהוא בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פרמידה" או כל מידע מסוג דומה.

17.          הוא לא יפעיל או יאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

18.          הוא מאשר לחברה לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי חוות הדעת ודירוגים שפרסמו הלקוחות בקשר עם המשתמש ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים של המשתמש. בנוסף, המשתמש מאשר לחברה לערוך את חוות הדעת הלקוחות, לקצרן, ואף לדחות אותן כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה והוא מוותר על כל  טענה ו/או דרישה בקשר עם פרסום חוות דעת של הלקוחות ופרסום הדירוגים וכן אי פרסומם של אלה.

פרסום תכנים על ידי משתמשים

19.          משתמש יעביר לחברה את התוכן שהוא מעוניין להעלות לאתר. החברה תהא רשאית לסרב להעלאת התוכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הצורך במתן כל נימוק או הסבר בקשר עם הסירוב. המשתמש מוותר על כל טענה בקשר עם סירובה החברה להעלאה של התוכן.

20.          המשתמש יגדיר את תקציב הפרסום שהינו מינימום 4 שח ל 1 משתמש (להלן: "התקציב") ואת ההגדרות בנוגע ללקוחות החברה שהוא מעוניין שיצפו בתוכן (להלן: "ההגדרות").

21.          החברה תגדיר את מספר הלקוחות אשר יהיו רשאים לצפות בתוכן בהתאם להגדרות, הוראות תנאי השימוש וכל דין (להלן: "הצופים"). כמו כן, החברה תגדיר למשתמש את הסכום שישולם לחברה מתוך התקציב בגין כל צפייה בתוכן.

22.          המשתמש יעביר את התקציב לחברה בהתאם להוראות החברה. החל ממועד העברת התקציב לחברה, המשתמש לא יהא זכאי לקבל את התקציב חזרה.

23.          לאחר העברת התקציב לחברה, המשתמש יהא רשאי להעלות את התוכן לאתר.

24.          החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת,  להסיר את התוכן מהאתר.

25.          המשתמש רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, להסיר את התוכן מהאתר.

26.          מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, במקרה שבמועד הסרת התוכן מהאתר, תיוותר יתרה שלא נוצלה במסגרת התקציב (להלן:"יתרת התקציב"), המשתמש יהא רשאי לנצל את יתרת התקציב לפרסום תכנים עתידיים באתר בהתאם לתנאי השימוש כפי שישתנו מעת לעת.

מבצעים והטבות

27.          ידוע למשתמש כי החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק ללקוחות אשר צופים בתכנים הטבות שונות בהתאם לתנאים שתקבע החברה וכפי שיפורסם באתר מעת לעת.

28.          לקוח אשר צפה בתכנים באתר יהא זכאי לקבל יוניקויינס בהתאם לתנאים שתקבע החברה מעת לעת ( להלן: " יוניקויינס").

29.          הלקוח יהא רשאי לצבור יוניקויינס בהתאם לתנאים שתקבע החברה מעת לעת.

30.          הלקוח יהא רשאי בכל עת, להשתמש ביוניקויינס לצורך תשלום בגין רכישת מוצרים ו/או שירותים של המשתמש. שווי הכספי של הנקודות יהא בהתאם ליחס הבא: מאה נקודות= 1 ₪ (להלן: "השווי").

31.          המשתמש מתחייב לכבד את היוניקויינס שנצברו על ידי הלקוחות, התשלום באמצעות יוניקויינס ולזכות את החשבון של הלקוח בהפרש שבין מחיר המוצר ו/או השירות לבין מספר הנקודות שהלקוח מעוניין לממש בגין רכישת המוצר ו/או השירות.

32.          לאחר מימוש יוניקויינס על ידי הלקוח, הנקודות של הלקוח עוברות לחשבון היוניקויינס של המשתמש (להלן: "חשבון המשתמש").

33.          המשתמש יהא רשאי בכל עת לצפות במאזן היוניקויינס בחשבון המשתמש.

34.          המשתמש יהא רשאי לצבור יוניקויינס בחשבון המשתמש ולממשם בעסקים המפרסמים.

35.          המשתמש יהא רשאי, לפנות לחברה בבקשה לממש את היוניקויינס בהתאם לשווי כאמור.  בתוך 30 ימים ממועד הדרישה של המשתמש בכתב, החברה תעביר לחשבון של משתמש את השווי בגין מימוש היוניקויינס (להלן:"מימוש היוניקויינס") ומספר היוניקויינס בחשבון המשתמש יופחתו בהתאם.

הגבלת אחריות

36.          החברה תהא אחראית לנזקים ישירים בלבד שנגרמו למשתמש כתוצאה מהפרת ההתחייבות של החברה אך ורק במקרה של  אי עמידה בפרעון היוניקוינס.

37.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה לנזקים כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה, תהא מוגבלת אך ורק ל 50% מתקציב הפרסום האחרון של המשתמש.

38.          בכל מקרה, החברה  לא תהא אחראית כלפי המשתמש בגין נזקים מיוחדים, תוצאתיים, בלתי ישירים שנגרמו, אשר נובעים ו/או אשר קשורים בכל צורה ו/או אופן למתן השירותים, שימוש בתכנים, בין אם נזקים אלה מקורם בטענות חוזיות, נזיקיות או אחרות, ובין אם נזקים אלה היו צפויים או באם אפשרות התרחשותם של נזקים אלה הובאה לתשומת ליבו של המשתמש או מי מטעמו ובין אם לאו.

39.          המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר נמצא בשלבי פיתוח והחברה לא יכולה להתחייב כי האתר יפעל ללא הפרעות או ללא תקלות או שהוא ו/או השירותים יענו לצרכיו הספציפיים של המשתמש ו/או שלקוחות אשר יצפו בתכנים יעמדו בהגדרות והתנאים אשר יגדיר המשתמש ו/או שלקוחות יצפו בתכנים ו/או השירותים יסופקו במלואם. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם הנושא.

40.          המשתמש מאשר כי החברה אינה מתחייבת למספר הלקוחות באתר ו/או שהצפייה בתכנים תגרום ללקוחות לרכוש מוצרים ו/או שירותים של המשתמש ו/או שהפרסום של התכנים באתר יגרום לעלייה במכירות של המוצרים ו/או השירותים של המשתמש ו/או שהלקוחות יבחרו לממש את היוניקויינס באמצעות רכישת מוצרים ו/או שירותים של המשתמש. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

41.          המשתמש מאשר כי החברה אינה מתחייבת לנכונות ושלמות המידע השוטף שיוצג באתר בקשר עם הלקוחות באתר אשר צפו בתכנים. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב קבלת מידע חלקי ו/או קבלת מידע שאינו מלא ו/או מוטעה וכי הוא מוותר בזאת באופן מפורש על כל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם לו ו/או למי מטעמו בעניין זה.

42.          החברה לא תהא אחראית לכל שימוש שיעשה המשתמש במידע השוטף ו/או בחוות הדעת ו/או בדירוגים ו/או בכל מידע אחר אשר יוצג למשתמש בקשר עם הצפייה בתכנים, ובכלל זה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל החלטה עסקית שיעשה המשתמש על בסיס תוצאות המידע שיוצג באתר בקשר עם נתוני הצפייה בתכנים או ביחס לאי קבלתו ו/או אי הצגתו. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי השירותים מהווים אך ורק כלי עזר לפעילותו העסקית של המשתמש.

43.          החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה מהמידע שיוצג למשתמש באתר, אי שימוש בו, זמינות מוגבלת ו/או מידע חלקי או חסר.

44.      החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמציה של החברה , הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

45.      האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

46.      החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

47.          מוסכם שסלאדי הינה הנציגה של החברה בישראל, ואחראית אך ורק לצורך גביית תשלום עבור העלאת קמפיין ועבור העברת תשלום לעסקים עבור שירותים ומוצרים שניתנו למשתמשים. סלאדי אינה אחראית על תוכן האתר, השימוש באתר ושאר השירותים אשר ניתנים באתר.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

פרסום

48.          החברה  תהא רשאית לעשות שימוש בשם המשתמש לטובת הצגתו כלקוח (בהווה או בעבר) של החברה.

49.          כמו כן, החברה תהא רשאית, לעשות שימוש בסימני המסחר של המשתמש לטובת ציון המשתמש כלקוח בלבד.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

50.          המשתמש מאשר כי האתר וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות לאתר, ככל שישנן, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים לחברה בלבד.

מדיניות הגנת הפרטיות

51.          החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה.

52.          המשתמש מאשר כי כל מידע שיימסר ו/או נמסר לחברה במסגרת ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה, ניתן מרצונו ובהסכמתו המלאה.

53.          החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב), אשר יגיעו לרשותה ולידיעתה באמצעות ההרשמה על ידי המשתמש ועל ידי והשימוש באתר לרבות על ידי דפוסי צפייה של המשתמש בתכנים וכן מידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה.

54.          השימוש במאגר המידע ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל.  

55.          החברה רשאית לאסוף מידע אודות המשתמשים ולקרוא מידע על המשתמשים ובין היתר אך לא רק רשאית לאסוף כל מידע שמספק המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן כל מידע בקשר עם השימוש באתר ובקשר עם דפוסי הצפייה של המשתמש בתכנים.

56.          החברה רשאית לאסוף ולעקוב אחר מידע סטטיסטי בנוגע לתכנים שהעלה המשתמש, צפייה בתכנים, הרגלי הצפייה, העדפות הקשורות לצפייה בתכנים, בחירות שביצע המשתמש בקשר עם התכנים, מימוש ההטבות על ידי  המשתמש ועוד.

57.          החברה רשאית לעשות שימוש בשירותי פילוח וניתוח של צד שלישי, כגון Google Analytics  בין היתר על מנת לייעל ולשפר את האתר ולקבל מידע לגבי השימוש באתר והצפייה בתכנים.

58.          החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים, לרבות לבתי עסק או מפרסמים פוטנציאליים או צד שלישי כלשהו פילוחי מידע אנונימי אודות השימוש באתר, הרגלי צפייה בתכנים ועוד לטובת מטרות שונות (כולל מטרות מסחריות) בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה.

59.          החברה לא תעביר מידע אישי מזהה של המשתמשים לצד שלישי כלשהו אלא לשם מימוש ההטבות שינתנו למשתמש מעת לעתו/או  לשם ביצוע רכישות באתר ו/או על פי דין.

60.          החברה תעשה שימוש במידע האישי של המשתמש ככל שיידרש במסגרת פעילותה השוטפת ו/או בכל עניין הקשור לאתר ו/או מימוש ההטבות שתינתנה למשתמש מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

61.          משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע בקשר עם פעילות החברה ו/או השירותים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt-out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה או באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת info@uniqoin.global  .

62.          משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה לקבל תכנים שיווקיים בקשר עם בקשר עם פעילות החברה ו/או השירותים. מובהר באופן מפורש כי תכנים שיווקים יכולים לכלול דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות החוק, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה הודעות פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות טלפון, דוא"ל או הודעת מסר קצר או SMS).

63.          המשתמש רשאי להסיר את פרטיו לצורך הפסקת קבלת תכנים שיווקיים בכל עת בהודעה אלקטרונית   info@uniqoin.global פנייה בכתב לחברה.

64.          לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

65.          החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

אבטחת המידע

66.          לצורך השימוש באתר, החברה תמסור למשתמש סיסמא לכניסה לאתר (להלן: "הסיסמא") באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל האלקטרוני שהמשתמש מסר לחברה.

67.          הסיסמא ואמצעי אבטחת מידע אחרים ככל שיידרשו לצורך השימוש באתר (להלן: "אמצעי אבטחת המידע") הינם אישיים וסודיים וניתנים ו/או יינתנו למשתמש לצורך שימוש אישי בלבד.

68.          המשתמש מאשר כי הוא מודע לחשיבות שמירת אמצעי אבטחת המידע והוא מתחייב לשמור על אמצעי אבטחת המידע באתר, ובין היתר, לא למסור את אמצעי אבטחת המידע לרבות הסיסמא לצד שלישי כלשהו.

69.          המשתמש מתחייב לדווח לחברה באופן מיידי על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור.

הפרת תנאי השימוש

70.          הייתה לחברה סיבה לחשוד כי משתמש הפר תנאי מתנאי השימוש, נכנס לתהליכי פירוק, פוגע במוניטין של החברה החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

70.1.              לחסום את גישת המשתמש לאתר;

70.2.              להסיר את פרופיל המשתמש;

70.3.              לאפס את חשבון המשתמש;

70.4.              להסיר את התכנים שהמשתמש העלה לאתר;

70.5.              לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של המשתמש באתר – Cookies

71.          כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

72.          תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

הדין החל וסמכות השיפוט

73.          התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת אסטוניה ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

74.          סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בטאלין.

שונות

75.          במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

76.          אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין או הסכם.

77.          כל צד יישא בהוצאותיו.

צור קשר

78.          באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות האתר, השירותים, התנאים או מדיניות הפרטיות בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת  info@uniqoin.global .

 

עודכן לאחרונה ב 2018.

Experience the uniQoin (r)evolution