תנאי משתמש ופרטיות

כללי

1.              ברוכים הבאים לאתר האינטרנטwww.uniqoin.globl  (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת

UNIQOIN GLOBAL LTD (להלן: "החברה").

2.              השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים")  לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.

3.              בשימוש באתר זה, המשתמש מאשר את הסכמתו לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של אתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן המשתמש מאשר כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.

4.              החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.

5.              החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את פרסום התכנים המפורסמים באתר כפי שיפורט להלן, כולם או חלקם ו/או לשנות את התכנים ו/או להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, כולו או חלקו.

6.              השימוש באתר מותר למטרות של המשתמש בלבד ואין לבצע באתר ו/או בתכנים כהגדרתם להלן,  כל שימוש שאינו מפורט בתנאי שימוש אלה.

7.              תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

8.              כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

9.              רשאים לעשות שימוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

10.          המשתמש מאשר לחברה לבצע כל בדיקה שנחוצה לדעת החברה כדי לאמת את הזהות של המשתמש ובין היתר אך לא רק לבקש פרטים נוספים מהמשתמש או אימות הפרטים של המשתמש מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.

11.          כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

הרישום לאתר

12.          הרישום לאתר מתבצע באופן אותו תקבע החברה, באמצעות מסירת פרטים אישיים של המשתמש לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, תאריך לידה, מין, סיסמא ועוד. עם סיום הליך הרישום, החברה תשלח למשתמש אישור כי ההרשמה הסתיימה בהצלחה.

13.          עם סיום ההרשמה לאחר אישור החברה, יפתח פרופיל של המשתמש באתר (להלן: "פרופיל המשתמש").

14.          המשתמש יהא רשאי לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית.

השימוש באתר

15.          השימוש באתר הוא לשם יצירת פלטפורמה של פרסום חברתי שתקשר בין המשתמשים לבין בתי עסק, חברות, עמותות וגופים אחרים (להלן:"בית עסק") באמצעות צפייה בתכנים לרבות אך לא רק תכנים שיווקיים, מקצועיים, חברתיים, הודעות פרסומת, קמפיינים ועוד, בקשר עם מוצרים, שירותים ותכנים אחרים של בתי עסק ומשתמשים (להלן: "תכנים")  כפי שישתנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

16.          המשתמש יהא רשאי להעלות תכנים לאתר בהתאם לתנאים שתקבע החברה וכפי שיפורסם באתר מעת לעת.

17.          המשתמש יהא רשאי לדרג בתי עסק ואת התכנים המפורסמים באתר וכן לפרסם חוות דעת בקשר בתי עסק וכן שירותים ומוצרים של בתי עסק (להלן: "דירוג" ו - "חוות דעת" בהתאמה).

18.          המשתמש יהא רשאי לרכוש Gift Cards כפי שיפורסמו באתר מעת לעת.

הצהרות של המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

19.          כל הפרטים שהוא מעביר לאתר הם נכונים, אמתיים ומדויקים והוא לא מעביר או מזין באתר פרטים של צד שלישי כלשהו ללא הסכמתו.

20.          הוא יעלה לאתר תכנים של המשתמש, חוות דעת ויבצע דירוגים בהתאם להוראות כל דין כפי שיהא מעת לעת.

21.          הוא לא יעלה לאתר תכנים של משתמש, חוות דעת ודירוגים בניגוד להוראות כל דין לרבות אך לא רק מהסוג הבא:

21.1.              כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;

21.2.              כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור;

21.3.              כל חומר פורנוגרפי, גס, ארוטי או בעל אופי מיני;

21.4.              כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

21.5.               כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications),  וכיו"ב;

21.6.              כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

21.7.              כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;

21.8.              כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

21.9.              כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, משמיץ, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי או כל חומר העלול לעורר התנגדות;

21.10.           כל חומר העלול להטעות צרכן;

21.11.           כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

21.12.           כל חומר הפוגע בביטחון המדינה ו/או הנוגע לפעילות בלתי חוקית לרבות אך לא רק פעילות טרור ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין.

22.          הוא לא יעשה באתר כל שימוש העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולשימוש שלו באתר.

23.          הוא לא יקדם באמצעות האתר כל מידע שהוא בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פרמידה" או כל מידע מסוג דומה.

24.          הוא לא ייצור קישורים או היפר קישורים אל האתר מאתרים אחרים.

25.          הוא לא יפעיל או יאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

26.          הוא ידרג בתי עסק או יפרסם חוות דעת בקשר עם בתי עסק בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.

27.          הוא מאשר כי כל הפרטים של המשתמש באתר לרבות כל התכנים, הדירוגים, חוות הדעת וכל מידע אחר שהמשתמש מפרסם באתר אינו מידע אישי ואינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי.

28.          הוא לא מפר זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו הקשורות במישרין או בעקיפין לתכנים, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו והוא לא משתמש ללא רשות ו/או שלא כדין בזכויות של צד שלישי כלשהו.

29.          הוא מאשר לחברה לפרסם את התכנים, את חוות הדעת והדירוגים שהוא יעלה לאתר, וכן מעניק לחברה רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים של המשתמש, בחוות הדעת והדירוגים, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.

30.          הוא מאשר לחברה בכל עת לערוך את חוות הדעת ואת הדירוגים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה והוא מוותר על כל  טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

פרסום תכנים על ידי משתמשים

31.          משתמש יעביר לחברה את התוכן שהוא מעוניין להעלות לאתר. החברה תהא רשאית לסרב להעלאת התוכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הצורך במתן כל נימוק או הסבר בקשר עם הסירוב. המשתמש מוותר על כל טענה בקשר עם סירובה החברה להעלאה של התוכן.

32.          המשתמש יגדיר את תקציב הפרסום (להלן: "התקציב") ואת ההגדרות בנוגע למשתמשים שהוא מעוניין שיצפו בתוכן (להלן: "ההגדרות").

33.          החברה תגדיר על ידי חישוב אוטומטי של המערכת, את מספר המשתמשים אשר יהיו רשאים לצפות בתוכן בהתאם להגדרות, הוראות תנאי השימוש וכל דין (להלן: "הצופים"). כמו כן, החברה תגדיר למשתמש את הסכום שישולם לחברה מתוך התקציב בגין כל צפייה בתוכן.

34.          המשתמש יעביר את התקציב לחברה בהתאם להוראות החברה. החל ממועד העברת התקציב לחברה, המשתמש לא יהא זכאי לקבל את התקציב חזרה.

35.          לאחר העברת התקציב לחברה, המשתמש יהא רשאי להעלות את התוכן לאתר.

36.          החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת,  להסיר את התוכן מהאתר.

37.          המשתמש רשאי רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, להסיר את התוכן מהאתר.

38.          מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, במקרה שבמועד הסרת התוכן מהאתר, תיוותר יתרה שלא נוצלה במסגרת התקציב (להלן:"יתרת התקציב"), המשתמש יהא רשאי לנצל את יתרת התקציב לפרסום תכנים עתידיים באתר בהתאם לתנאי השימוש.

מבצעים והטבות

39.          החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק למשתמשים בגין צפייה בתכנים באתר נקודות שמקנות הטבות (להלן: "יוניקויינס") בהתאם לתנאים שתקבע החברה וכפי שיפורסם באתר מעת לעת.

40.          המשתמש יהא רשאי לצפות בפרופיל המשתמש במספר היוניקויינס הצבורים לזכותו (להלן: "חשבון היוניקויינס").

41.          המשתמש יהא רשאי לממש את היוניקויינס בבתי עסק שיפורסמו במסגרת האתר כפי שישתנו מעת לעת על ידי צפייה ברשימת העסקים שבהם ניתן לממש את היוניקוינס.

42.          המשתמש מתחייב לבדוק באתר, בסמוך לפני פנייה לכל בית עסק לצורך מימוש היוניקויינס, האם ניתן לממש את היוניקויינס בבית העסק.

43.          המשתמש יהא רשאי לממש את היוניקויינס במסגרת תקופה אשר תוגדר על ידי החברה. ככל שהמשתמש לא יעשה שימוש ביוניקויינס במהלך התקופה כאמור, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להפחית את מספר היוניקויינס הצבורים בחשבון היוניקויינס של המשתמש.

44.          מימוש יוניקויינס יתבצע אל מול בית העסק ישירות, בהתאם למדיניות והתנאים של בתי העסק.  לפיכך, בין היתר, החברה לא תהא צד לעסקה בין המשתמש לבין בית העסק ולא תהא אחראית בכל אופן שהוא למימוש יוניקויינס או אי מימושם ולכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הנובעים ממעשה או מחדל של בית העסק ו/או מי מטעמו בקשר עם מימוש יוניקויינס או אי מימושם.

45.          המשתמש יהא רשאי להעביר יוניקויינס למשתמש או משתמשים אחרים באתר.

רכישה באתר

46.          החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר למשתמשים לרכוש Gift Card  של בתי עסק שונים כפי שיהיו מעת לעת.

47.          רכישת מוצרים או שירותים באמצעות ה -Gift Card   יהא בהתאם למדיניות ולתנאים של בית העסק אשר הנפיק את ה - Gift Card  .

48.          רכישת מוצרים או שירותים באמצעות ה -Gift Card   יתבצע אל מול בית העסק ישירות והחברה לא תהא צד לעסקה בין המשתמש לבין בית העסק ולא תהא אחראית בכל אופן שהוא למימוש העסקה בין המשתמש לבין בית העסק, ביטולה או תוצאותיה, וכן לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הנובעים ממעשה או מחדל של בית העסק ו/או מי מטעמו בקשר עם Gift Card .

49.          המשתמש יהא רשאי לבטל את הרכישה של ה - Gift Card  בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

קניין רוחני

50.          האתר והתוכן לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, המידע, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות, הסרטונים, התכנים וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

51.          המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתכנים המופיעים באתר אלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

52.          השימוש באתר, בתוכן ובתכנים הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתכנים, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.

53.          אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

אבטחת המידע

54.          לצורך השימוש באתר, החברה תמסור למשתמש סיסמא לכניסה לאתר (להלן: "הסיסמא") באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל האלקטרוני שהמשתמש מסר לחברה.

55.          הסיסמא ואמצעי אבטחת מידע אחרים ככל שיידרשו לצורך השימוש באתר (להלן: "אמצעי אבטחת המידע") הינם אישיים וסודיים וניתנים ו/או יינתנו למשתמש לצורך שימוש אישי בלבד.

56.           המשתמש מאשר כי הוא מודע לחשיבות שמירת אמצעי אבטחת המידע והוא מתחייב לשמור על אמצעי אבטחת המידע באתר, ובין היתר, לא למסור את אמצעי אבטחת המידע לרבות הסיסמא לצד שלישי כלשהו.

57.           המשתמש מתחייב לדווח לחברה באופן מידי על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור.

הגבלת אחריות

58.          החברה מפרסמת תכנים של בתי עסק ומשתמשים שונים ואין לחברה כל שליטה בתכנים או ידיעה בקשר עם נכונות או אמינות התכנים, טיב המוצרים המפורסמים או טיב השירותים המפורסמים וכן כל תוכן או מידע אחר המופיע באתר לרבות דעות, המלצות, דירוגים, עצות, הצהרות ועוד.

59.          החברה אינה אחראית לכל מידע ותכנים לדיוקם ולנכונותם לרבות אך לא רק לנתונים, למידע , תוכן שמפורסם בקשר עם בתי עסק או המשתמשיםטיב המוצרים או השירותים המפורסמים, דעות, המלצות, דירוגים, עצות, הצהרות ועוד. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות והשימושיות של האתר, התכנים, בתי עסק, , המוצרים והשירותים נשוא התכנים המפורסמים באתר.

60.          החברה אינה אחראית להתאמה של התכנים לצרכיו של המשתמש ולמאפייני המשתמש ו/או כי התכנים יתאימו לתפיסות עולמו של המשתמש. השימוש שיעשה באתר היא באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מודע לכך שהשימוש באתר וצפייה בתכנים עשויים לפגוע ברגשותיו או לא להתאים לצרכיו או למאפייניו. המשתמש מוותר על כל טענה ותביעה בקשר עם האמור בסעיף זה לרבות בקשר עם פגיעה ברגשותיו, אמונתו ועוד.

61.          החברה אינה מתחייבת למספר משתמשים שיירשמו לאתר. החברה אינה מתחייבת שהצפייה בתכנים תגרום למשתמשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים של המשתמש ו/או שהפרסום של התכנים באתר יגרום לעלייה במכירות של המוצרים ו/או השירותים של המשתמש.

62.          החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה אשר נגרמו למשתמש בין שהחברה צפתה אותו ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותו ובין שלא, בין היתר אך לא רק, בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם העלאת התכנים ו/או בקשר עם צפייה בתכנים ו/או בקשר עם התאמה של התכנים למשתמש ו/או בקשר עם כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל או כל פעולה שהמשתמש עשוי לבצע בהתבסס על התכנים המפורסמים באתר.

63.          אין כל התקשרות בין המשתמש לבין החברה בקשר עם בתי העסק ו/או התכנים המפורסמים באתר ו/או בקשר עם השירותים ו/או המוצרים נשוא התכנים. ככל שהמשתמש או מי מטעמו יתקשר עם בית עסק, התקשרות זו תהא בין בית העסק לבין המשתמש ללא כל מעורבות של החברה. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה אשר נגרמו למשתמש, בין שהחברה צפתה אותו ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותו ובין שלא, בין היתר אך לא רק, בקשר עם התקשרות בין המשתמש לבין בית העסק ו/או רכישת מוצרים מבית עסק ו/או רכישת שירותים מבית עסק.

64.          המשתמש מסכים ומאשר כי החברה עשויה שלא לשלוט באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל ובין היתר עשויה לעשות שימוש בנותני שירותים, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

65.          החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

66.          האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

67.          החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

68.          מוסכם כי אחריותה של החברה בקשר עם השימוש באתר, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה   אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לסכום 20% מתקציב קמפיין פרסום המשתמש מעלה.

69.          מוסכם שסלאדי הינה הנציגה של החברה בישראל, ואחראית אך ורק לצורך גביית תשלום עבור העלאת קמפיין ועבור העברת תשלום לעסקים עבור שירותים ומוצרים שניתנו למשתמשים. סלאדי אינה אחראית על תוכן האתר, השימוש באתר ושאר השירותים אשר ניתנים באתר.

שיפוי

70.          המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או במקרה של הפרה של זכות כלשהי של צד ג'.

מדיניות הגנת הפרטיות

71.          החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה.

72.          המשתמש מאשר כי כל מידע שיימסר ו/או נמסר לחברה במסגרת ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה, ניתן מרצונו ובהסכמתו המלאה.

73.          החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב), אשר יגיעו לרשותה ולידיעתה באמצעות ההרשמה על ידי המשתמש ועל ידי והשימוש באתר לרבות על ידי דפוסי צפייה של המשתמש בתכנים וכן מידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה.

74.          השימוש במאגר המידע ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל.  

75.          החברה רשאית לאסוף מידע אודות המשתמשים ולקרוא מידע על המשתמשים ובין היתר אך לא רק רשאית לאסוף כל מידע שמספק המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן כל מידע בקשר עם השימוש באתר ובקשר עם דפוסי הצפייה של המשתמש בתכנים.

76.          החברה רשאית לאסוף ולעקוב אחר מידע סטטיסטי בנוגע לתכנים שהעלה המשתמש, צפייה בתכנים, הרגלי הצפייה, העדפות הקשורות לצפייה בתכנים, בחירות שביצע המשתמש בקשר עם התכנים, מימוש ההטבות על ידי  המשתמש ועוד.

77.          החברה רשאית לעשות שימוש בשירותי פילוח וניתוח של צד שלישי, כגון Google Analytics  בין היתר על מנת לייעל ולשפר את האתר ולקבל מידע לגבי השימוש באתר והצפייה בתכנים.

78.          החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים, לרבות לבתי עסק או מפרסמים פוטנציאליים או צד שלישי כלשהו פילוחי מידע אנונימי אודות השימוש באתר, הרגלי צפייה בתכנים ועוד לטובת מטרות שונות (כולל מטרות מסחריות) בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה.

79.          החברה לא תעביר מידע אישי מזהה של המשתמשים לצד שלישי כלשהו אלא לשם מימוש ההטבות שינתנו למשתמש מעת לעתו/או  לשם ביצוע רכישות באתר ו/או על פי דין.

80.          החברה תעשה שימוש במידע האישי של המשתמש ככל שיידרש במסגרת פעילותה השוטפת ו/או בכל עניין הקשור לאתר ו/או מימוש ההטבות שתינתנה למשתמש מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

81.           משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע בקשר עם פעילות החברה ו/או השירותים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt-out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה או באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה בכתובת:info@uniqoin.global   .

82.          משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה לקבל תכנים שיווקיים בקשר עם בקשר עם פעילות החברה ו/או השירותים. מובהר באופן מפורש כי תכנים שיווקים יכולים לכלול דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות החוק, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה הודעות פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות טלפון, דוא"ל או הודעת מסר קצר או SMS).

83.          המשתמש רשאי להסיר את פרטיו לצורך הפסקת קבלת תכנים שיווקיים בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים בפרופיל שלי  ו/או בהודעה האלקטרוניתinfo@uniqoin.global .

84.          לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

85.          החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

86.          כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

87.          תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

הפרת תנאי השימוש

88.          הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

88.1.              לחסום את גישת המשתמש לאתר;

88.2.              לסגור את פרופיל המשתמש;

88.3.              לאפס את חשבון היוניקויינס של המשתמש;

88.4.              לאפס את התקציב;

88.5.              לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו היא זכאית על פי דין או הסכם, לרבות אך לא רק פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

הדין החל וסמכות השיפוט

89.          התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת אסטוניה ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

90.          סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בעיר טאלין אסטוניה.

שונות

91.          במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

92.          אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

צור קשר

93.          באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת  info@uniqoin.global .

 

עודכן לאחרונה ביום 2018.

 

 

Experience the uniQoin (r)evolution